Access Control
CMXF110 [เครื่องทาบบัตร]
 
CMXF110 [เครื่องทาบบัตร]
- รองรับบัตร 1000ลายนิ้วมือและบัตร
- สามารถเรียกเปิดประตูด้วยปุ่มกระดิ่งจากภายนอก
- Support U disk download ข้อมูล
- เปิดประตูด้วย ลายนิ้วมือ การทาบบัตร และ รหัส